ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

Quick Charge 3.0 Nova Tehnologija Brzog Punjenja | ITRevolucija Quick Charge 3.0 Nova Tehnologija Brzog Punjenja | ITRevolucija
Tehnologija brzog punjenja je veoma korisna mogu?nost za teke korisnike telefona. Qualcomm je odavno po?eo proizvoditi ?ipsete sa Quick Charge 3.0 tehnologijom, obe?avaju?i brojna... Quick Charge 3.0 Nova Tehnologija Brzog Punjenja | ITRevolucija

Tehnologija brzog punjenja je veoma korisna mogu?nost za teke korisnike telefona. Qualcomm je odavno po?eo proizvoditi ?ipsete sa Quick Charge 3.0 tehnologijom, obe?avaju?i brojna poboljanja u pore?enju sa prolom generacijom brzog punjenja. Tako da idemo vidjeti ta nam nasljednik nudi.

ta je Quick Charge?

Ako nikada niste ?uli za brzo punjenje, moete zaklju?iti po imenu: va telefon se puni bre nego to bi se punio bez tehnologije brzog punjenja. Najjednostavnije re?eno, Quick Charge omogu?ava visoke nivoe protoka struje da ulaze u bateriju, u pokuaju da maksimalno iskoristi svoju efikasnost punjenja. Najnoviji Quick Charge proizvodi tako?e pune svoje baterije viim voltaama i time dozvoljavaju da bude ve?a stopa prenosa energije kroz kablove koje svi imamo kod ku?e. Kako god, telefon i punja? moraju biti kompatibilni sa istim voltaama punjenja i protocima. Va telefon moda podrava punjenje na 9V/2A, ali ako imate samo 1A punja? onda ?e proces trajati due. Isto tako ubacivanjem 2A punja?a u telefon koji moe prihvatiti samo 0.7A ne?e doprinijeti da se telefon bre puni.

Quick Charge, kao i sli?ne tehnologije iz drugih kompanija, je dizajniran da optimizuje prenos struje u ranim fazama punjenja, dozvoljavaju?i korisnicima da svoj telefon isklju?e sa punjenja nakon kratkog vremena, a opet imaju dovoljno baterije za nudu. Qualcomm se hvali daQuick Charge 3.0 moe napuniti neke ure?aje i do 80% za samo 35 minuta. Prenos struje u kasnijim fazama punjenja je puno nii bez obzira koja se oprema za punjenje koristi, tako da je normalno to ?e vamQuick Charge lako telefon napuniti do 50 %, ali zato za ostalih 50 % ?ete morati vie sa?ekati nego za prvih.

Quick Charge 3.0

Glavna nova mogu?nost koja dolazi sa novimQuick Charge 3.0 je INOV (Intelligent Negotiation for Optimum Voltage), koji omogu?ava fino podeenu izlaznu struju i vie optimizovane cikluse punjenja. Prvo, razli?ite baterije zahtijevaju razli?ite voltae punjenja. Verzija 2.0 je imala 4 stepena na razli?itim nivoima snage,5 volta/2amps, 9V/2A, 12V/1.67A, i 20 volta opciju. Quick Charge-ov 3.0 INOV komunicira sa ure?ajem kako bi traio bilo koju voltau izme?u3.2V i 20V na 200mV inkremenata, omogu?avaju?i ve?u selekciju voltaa.

INOV ima dodatnu beneficiju, budu?i da mogu dinami?no podesiti voltau punjenja preko ciklusa punjenja baterije. Kako se baterija puni, polako je protok struje sve manji i manji, to je djelimi?no razlog da bateriji treba vie da se napuni zadnjih 20 %, nego to je trebalo za prvih 20 %. Qualcomm kae da ?e njegova nova tehnologija dozvoliti telefonima da zahtijevaju ta?no onoliko voltae koliko im treba kako bi dostigli eljeni protok, i tako imali maksimalnu efikasnost. Ovo je korisno budu?i da smanjuje koli?inu energije koja je potroena uzaludno tokom punjenja. Prije bi se viak energije izgubio kao toplota, zagrijavaju?i va telefon i smanjuju?i vijek trajanja baterije. Qualcomm kae da je verzija 3.0 do 38 % efikasnija od 2.0 to je velika uteda energije. Glavni fokus Quick Charge 3.0 je efikasna upotreba energije, to dovodi do manjeg zagrijavanja baterije i sveukupnog dueg vijeka trajanja.

3.0 protiv 2.0

Protok struje je ostao isti, ali pove?anjem voltae kojom se puni je pomoglo da se dostignu kra?a vremena punjenja. Sa 3.0 opseg voltaa ?e omogu?iti bre punjenje i bolju efikasnost. Za pametne telefone, pravi maksimum dostupne struje se nije promijenio od 2.0-inog maksimuma. Noviji 9v modeli ?e i dalje uzimati isto 18 kao i prije, iako ?e baterije nie voltae dobiti dodatnu struju. Ali ovo sve zavisi ta?nog hardvera.

Jo vanije, Qualcomm je napravio kompatibilnost sa verzijama 2.0 i 1.0. Kako se koli?ina povu?ene struje regulie sa strane smartphona, vi ?ete sigurno dobiti maksimalnu koli?inu struje za va ure?aj bez obzira koji punja? koristite. Ali ne?ete dobiti taj maksimum ako punite novije telefone sa dosta starijim punja?ima logi?no.

Iako Qualcomm podrava Quick Charge u svim svojim novijim SoC-ovima, i dalje zavisi od pametnog telefona i proizvo?a?a tableta da ubace specifi?ne strujne krugove potrebne za najbolju upotrebu najbrih brzina punjenja dostupnih.

Quick Charge 3.0