ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

ITRevolucija: Najtraženiji programski jezici u 2017. godini ITRevolucija: Najtraženiji programski jezici u 2017. godini
Dobili smo nekoliko upita koji su najtraženiji programski jezici i koji bi programski jezik trebali nau?iti. To je zaista teško pitanje za odgovoriti. Postoji... ITRevolucija: Najtraženiji programski jezici u 2017. godini

Dobili smo nekoliko upita koji su najtraženiji programski jezici i koji bi programski jezik trebali nau?iti. To je zaista teško pitanje za odgovoriti. Postoji mnogo opcija koje se trebaju uzeti na razmatranje prije nego što odlu?ite koji programski jezik želite da nau?ite. Jedan od najlakših na?ina jeste da pratite tržište. Tržište ?e vam sigurno re?i koji je programski jezik u trendu i tako ?e ostati.

Pogledajte koji su najtraženiji programski jezici u 2017.godini

1. Java

JAVA

Najtraženiji programski jezici

Težina: 3 (na skali od 1 do 5)

Šta je to Java?

Java u kontekstu nije kafa, ve? programski jezik koji se prvi put pojavio oko 1990. godine. Iako se ovaj jezik karakteriše kao otvoren (izvorni) kod, što zna?i da ga svako može besplatno koristiti, trenutno je u vlasništvu Oracle Corporation. Java je dizajniran kao jezik koji se može pokrenuti na bilo kojem ure?aju, a kao rezultat toga koristi se kod razvoja programa za ra?unare, mobitele i smart TV ure?aje.

Zašto bi ga trebali nau?iti?

Java je jedan od najtraženijih programskih jezika. Mnoge velike i male firme rade sa aplikacijama koje su napisane upravo sa ovim jezikom. Ovo zna?i da ako imate ideju za inovativan tip programa za biznis, Java je vjerovatno najbolji programski jezik za vas. Isto važi ako imate ideju za novu Android aplikaciju, jer Java je naj?eš?i izbor me?u Android programerima.

Aplikacije i promjeri

Mnoge od najpopularnijih Android aplikacija kao što su Angry Birds, Temple Run i Candy Crush Saga su napisane u Java programskom jeziku. Isto važi i za mnoge vlasni?ke poslovne programe koje avio tvrtke, vladine agencije i Fortune 500 tvrtke koriste svaki dan.

Zvanja/Firme koje trebaju takve programere

Jer je u pitanju programski jezik koji se naširoko koristi, firme zapošljavaju Java programere pod mnogim razli?itim zvanjima. Solutions Developer, JEE Application Developer, Software Engineer i Senior Java Developer su sva zvanja koja dobijaju ljudi koji programiraju preko Java jezika. Firme kao što su eBay, JP Morgan i Google vrlo lako zapošljavaju produktivne Java programere.

2. C

Najtraženiji programski jezici

Najtraženiji programski jezici

Težina: 3

Šta je to C?

Mnogi ljudi u zajednici programiranja smatraju da je C otac svih modernih jezika. To je iz dva razloga, prvi je da je C razvijen u 1970. godini, kad su ra?unari bili veli?ine soba. Drugi razlog je jer današnji programski jezici kao što su Java, C++ i Python su imali direktan uticaj od strane C jezika. Unato? svojim godinama, C se i dalje ?esto koristi i vjerovatno ?e tako i ostati u narednim godinama. C provodi postupak koji ima za cilj koristiti što manje memorije.

Zašto bi ga trebali nau?iti?

Mnogi dobri ra?unarski programeri poznavaju više programskih jezika. Ako i vi želite nau?iti više od jednog, po?etak sa C je dobra ideja. Kao i sa svim stvarima vrijednih truda, po?etak sa C može imati strmu liniju u?enja za neke. Me?utim, ovo vas ne bi trebalo obeshrabiti, s obzirom da bi izbor mnogih modernih jezika kao što su Objective C, C++, PHP i mnogih drugi bio mnogo lakši nakon u?enja C jezika.

Aplikacije i primjeri

Kao što ste vjerovatno shvatili do sada, C je veoma mo?an programski jezik i dizajniran je upravo da takav i bude. Zbog svoje mo?i, C je savršen jezik ako trebate apsolutnu kontrolu nad programom. Ovo je iz razloga jer je C okosnica mnogih današnjih popularnih operativnih sistema kao što su Windows, OSX i Linux. Gotovo svi kompjuterizirani dijelovi ure?aja su u potpunosti ili djelimi?no napisani preko C jezika. Od mikrovalnih pe?nica, daljinskih ure?aja i kalkulatora, pa sve do baza podataka i space shuttle kontrola, C jezik se vjerovatno koristi u nekoj koli?ini.

Zvanja/Firme koje trebaju takve programere

Kao što smo to ve? naveli, o?ekuje se da ?e se C koristiti još mnogi niz godina. Kao rezultat toga, postoje mnogi poslovi dostupni za vrhunske C programere. Ljudi koji programiraju u C jeziku mogu imati zvanja kao što su programer operativnog sistema, znanstveni programer ili sistemni programer. Mnoge mogu?nosti i pozicije koje su usmjerene istraživa?ki su dostupne za C programere.

3. C++

Težina: 5

Šta je to C++?

Za sve namjene i svrhe, C++ je C sa više opcija. Iako se obje tehnologije smatraju kao jezici op?e namjene, C se obi?no više koristi za programe koji su “blizu mašine”, kao što su operativni sistemi. S druge strane, C++ se obi?no koristi za aplikacije na ve?em nivou kao što su ra?unovodstveni programi ili pokreta?i video igara.

Zašto bi ga trebali nau?iti?

Za velike softverske projekte kao što su web pretraživa?i, grafi?ke drivere za ra?unare i financijske algoritme trgovanja, C++ je obi?no prvi izbor. Objektno orjentisano programiranje. Iz ovog razloga je C++ mnogo prikladniji za neke zadatke koje ?e za C biti veoma teški, ili eventualno potrošiti previše vremena. S razlogom se nalazi na našoj lisi najtraženiji programski jezici.

Aplikacije i primjeri

Programi koji pokre?u mnoge popularne video igre kao što su Call of Duty, Halo i Fifa su napisani u C++ jeziku. Isto tako studiji za animaciju sa velikim budžetom kao što su Pixar, Disney i DreamWorks koriste C++ u velikoj koli?ini u svojim programima za animacije. Zahvaljuju?i svojoj robusnosti i brzini, C++ se koristi za pisanje visoko frekventnih algoritama trgovanja, koje koriste Wall Street firme kako bi razmijenivali dionice od hiljade dolara u dijeli?u sekunde.

Zvanja/Firme koje trebaju takve programere

Developer grafi?kog interfejsa, developer video igara i programer za animacije su obi?no naj?eš?a zvanja za ljude koji traže C++ programe za razvoj. Activision, Bank of America i Pixar Studios su sve firme koje traže vrlo talentovane C++ programere kako bi im pomogli u softver razvijanju.

4. C#

C#

Težina: 3

Šta je to C#?

C# je programski jezik koji je razvijen po?etkom 2000. godine. U po?etku je služio kao jezik za op?e namjene za Microsoft proizvode. C# se može koristiti za razvoj standardnog Windows softvera i web aplikacija vezane za servere. Ovaj jezik je dio Microsoftove .NET porodice koja sadrži mnoge druge programske jezike koji se koriste u kombinaciji sa C# na mnogim velikim projektima.

Zašto bi ga trebali nau?iti?

Ako ste zainteresovani za razvoj specifi?nih Windows aplikacija ili razvoj web stranica koje ?e se pokretati na Windows serveru, C# je odli?an izbor. Iako nije popularan kao PHP ili Java, C# svakako postaje sve popularniji iz godine u godinu.

Aplikacije i primjeri

Pošto je C# dizajniran od strane Microsofta za njihove proizvode, vrlo se sigurno može pretpostaviti da ga web aplikacije kao što su Bing i MSN koriste. C# se koristi za razvoj aplikacija za mobilne ure?aje i sa Windows Phone sistemom, ali i sa Androidom i iOS-om.

Zvanja/Firme koje trebaju takve programere

Mnoge firme koje traže .NET programere obi?no traže poznavanje punog paketa programskih jezika, umjesto samo specijaliziranih programera. Programeri koji poznavaju cijeli paket jezika obi?no mogu da doprinesu na svaki aspekt projetka s po?etka do kraja. Ovo zna?i da su dostupne C# pozicije, me?utim mnogo ste poželjniji ako poznajete više .NET jezika.

5. Python

Python programski jezik

Najtraženiji programski jezici

Težina: 1

Šta je to Python?

Python je programski jezik op?e namjene koji se prvi put pojavio 20.2.1991. Ovaj jezik je dizajniran da bude vrlo ?itljiv, ?ine?i ga vrlo laganim za po?etnike. Unato? relativno maloj liniji u?enja, još uvijek omogu?uje rad sa mnogo dobrm stvarima kao što su znanstveno ra?unarstvo, razvoj web stranica i 3D renderiranje.

Zašto bi ga trebali nau?iti?

Bilo bi dobro nau?iti Python ako se odlu?ite sko?iti ravno u programiranje s relativnom lako?om. Za razliku od jezika niže razine kao što su C ili Java, Python se može savladati sa relativno brzim tempom. Ovo ?ini Python odli?nim izborom za po?etnike.

Aplikacije i primjeri

Instagram, Youtube i Reddit su primjeri onoga što je Python sposoban stvoriti. Budu?i da su ove aplikacije postale tako velike, mnoge nove tehnologije su sada uklju?ene. Me?utim, Python je odigrao ogromnu ulogu u po?etku ovih stranica.

Zvanja/Firme koje trebaju takve programere

Budu?i da se Python koristi u mnogim razli?itim situacijama, postoje poslovi gotovo u svakoj sferi tržišta. Zvanja kao štu su analiti?ar podataka, developer network sigurnosti, developer web aplikacija i IT Auditor su vrlo ?esta. Firme kao što su Google i YouTube su uvijek na lovu na vrhunske Python programere.

6. JavaScript

JavaScript - Najtraženiji programski jezici

Težina: 2

Šta je to JavaScript?

Ljudi kojima je ra?unarsko programiranje novo ?esto ne znaju da postoji razlika izme?u Java i JavaScript jezika. Codename JS-a je bio Mocha, prvo zvani?no ime je bilo LiveScript, a onda je promenjeno u JavaScript. ECMAScript je standard, a JavaScript je jedna od implementacija tog standarda. Osim imena, ovi jezici imaju vrlo malo zajedni?kih stvari.

Zašto bi ga trebali nau?iti?

Ako ste zainteresovani za savremeni web dizajn onda bi trebali nau?iti JavaScript. Koristi se kako bi se dodala interaktivnost na web stranicama. Stranice temeljene na JavaScript jeziku omogu?avaju animacije i bolju kontrolu nad web interfejsom. Iako se prvenstveno koristi za razvoj krajnjeg dijela stranice, okviri kao što je Node.js omogu?uju programerima da pišu i unutrašnji softver tako?er.

Aplikacije i primjeri

JavaScript se koristi 88% od svih stranica na internetu.  Kada uzmete u obzir koliko web stranica je dostupno online, onda ?ete shvatiti da je 88% ogromno. Velike su šanse da stranice koje imaju razli?ite animacije i izbornike koriste JavaScript u odre?enoj dozi.

Zvanja/Firme koje trebaju takve programere

JavaScript programeri se zovu front end developeri, web/user interfejs dizajneri i inžinjeri internet aplikacija. Male firme kao što je Stuller inc i one velike kao što je Samsung traže JavaScript stru?njake.

7. PHP

PHP - Najtraženiji programski jezici

Najtraženiji programski jezici

Težina: 2

Šta je to PHP?

PHP je još jedan C nasljednik, zapravo PHP se piše koriste?i C programski jezik. Kao rezultat toga, naslje?uje mnoge mo?i koje ima C. Jezici kao što je C se obi?no koriste za razvoj na niskom nivou, dok je PHP dizajniran da napravi web aplikacije kao što je Facebook.

Zašto bi ga trebali nau?iti?

Ako imate ideju za novu web stranicu, jezici kao što je PHP su mnogo prakti?niji od C ili C++. Iz tog razloga, PHP je savršen jezik za ljude koji žele da pre?u iz statusa bez iskustva sa programiranjem u status razvijanja web aplikacije u kratkom vremenskom periodu.

Aplikacije i primjeri

PHP se koristi u preko dvije stotine miliona web stranica što pokazuje koliko je zapravo ovaj jezik popularan. ?ak se koristi na nekim od najposje?enijih web stranica na svijetu kao što su Yahoo i WordPress.

Zvanja/Firme koje trebaju takve programere

Budu?i da postoji mnogo stranica napisanih u PHP jeziku, ljudi koji su na raspologanju da ih održavaju i nadograde su uvijek u potražnji. Dok postoje standardni poslovi za PHP developere, freelancing je možda bolja opcija. Kada postanete PHP stru?njak vrlo lako ?ete mo?i razmijeniti vaše vještine za novac.

8. Ruby

Ruby - Najtraženiji programski jezici

Težina: 2

Šta je to Ruby?

Ruby, baš kao i Python je mo?an i jednostavan programski jezik za nau?iti. Iako je Ruby tu od kad je otprilike i Python, tek je postao popularan kad se razvio Rails framework. U svijetu ra?unarskog programiranja, framework je dodatak programskom jeziku koji ?ini mnoge zadatke lakšim i bržim za odraditi. Rails je framework koji ?ini web razvoj sa Ruby jezikom vrlu intuitivnim.

Zašto bi ga trebali nau?iti?

Kao što smo ve? naveli, Ruby je vrlo sli?an Python-u. Me?utim, Ruby je poznat da ima stil kojeg neki programi pronalaze neumoljivim i zbog toga se ?esto daje prednost Python-u. Ovo se ne bi trebalo smatrati kao neka mana, kao što Ruby navodi, svako ima druga?ij stil programiranja, tako da bi neki programeri mogli preferirati Ruby preko Pythona i obrnuto. Iz ovog razloga preporu?ujemo da probate Ruby i utvrdite da li odgovara vašem stilu.

Aplikacije i primjeri

Metasploit i Twitter su dvije totalno razli?ite aplikacije koje su programirane u Ruby jeziku. Metasploit je najpopularniji sigurnosni alat za informacije kojeg koriste mnogi pojedinci i firme iz sigurnosnih razloga. Twitter je jedna od najpoznatijih društvenih mreža na svijetu koja je izvorno razvijena preko Ruby jezika koriste?i Rails framework.

Zvanja/Firme koje trebaju takve programere

Iako postoje neki poslovi ?isto za Ruby programere, ve?ina pozicija su za Rails programere. Ovi programeri obi?no rade u novijim firmama jer se Rails ?esto koristi kao jezik za prototipove web stranica.

9. SQL

SQL - Najtraženiji programski jezici

Težina: 3

Šta je to SQL?

SQL se smatra kao programski jezik za posebne namjene. Jezici za posebne namjene, kao što samo ime kaže, se koriste za specifi?ne svrhe, suprotno od jezika za op?e namjene o kojima smo do sada pisali. SQL je dizajniran da omogu?i programerima lakše upravljanje podataka i održavanje u bazi istih.

Zašto bi ga trebali nau?iti?

Ako ste zainteresovani za vo?enje baze podataka, onda bi trebali biti zainteresovani za u?enje SQL programskog jezika. Ovaj jezik dolazi s mnogo razli?itih dijalekata, me?utim kada postanete vješti u jednom biranje ostalih ?e postati trivijalno.

Aplikacije i primjeri

Sistemi kao što su MySQL, Oracle i PostgreSQL se ?esto koriste u organizaciji banaka, bolnica, firmi i vlada. Osim ako niste administrator baze podataka ne?ete mo?i do?i u kontakt sa bazom direktno. Koirsnik ?e koristiti program ili web aplikaciju kako bi dohvatio podatke iz baze podataka koji su mu potrebni.

Zvanja/Firme koje trebaju takve programere

Za razliku od drugih poslova programera koji imaju mnoga zvanja, obi?no ljudi koji koriste SQL na dnevnoj bazi se nazivaju administratorima baze podataka. Od organiziranja zapisa o bolesniku pa do ?uvanja inventara auto dijelova, svaka firma može imati koristi od sistema baze podataka. Ovo zna?i da postoji mnogo dostupnih poslova za administratore baze podataka.

10. Objective-C

Objective-C

Najtraženiji programski jezici

Težina: 3

Šta je to Objective-C?

Objective-C se može smatrati kao C# u OSx i iOS svijetu. Apple je razvio Objective-C oko 1980. godine kada su još bili relativno mlada firma. Od tada je Objective-C postao de facto jezik za razvoj programa za Apple proizvode kao što su iPhone i iPod.

Zašto bi ga trebali nau?iti?

Ako ste zainteresovani za pravljenje aplikacija za MacBook, iPhone ili iPad ure?aje, onda bi trebali nau?iti Objective-C. Za razliku od jezika otvorenog koda kao što je C, koji se može koristiti besplatno bez pitanja, Objective-C je vlasništvo. To zna?i da morate pratiti odre?ena pravila i smjernice koje diktira Apple.

Aplikacije i primjeri

Kada koristite Apple proizvode sve aplikacije koje se pokre?u na tom ure?aju su razvijene koriste?i Objective-C. iPhone aplikacije kao što su Uber, Instagram i Snapchat se sve oslanjaju na Objective C kako bi se s lako?om pokretale.

Zvanja/Firme koje trebaju takve programere

Stare i nove firme za razvoj iPhone aplikacija konstantno traže Objective-C programere. Apple trenutno lansira novi programski jezik koji se zove Swift i koji bi trebao zamijeniti Objective-C. Unato? tome, Objective-C je još uvijek vještina vezana za marketing i zbog toga je jako popularan. Vjerovatno ?e još dugo ostati na listi najtraženiji programski jezici.