ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

Lijepe Slike Za Pozadinu Mobitela | ITRevolucija Lijepe Slike Za Pozadinu Mobitela | ITRevolucija
Pronalaenje najbolje pozadinske slike za mobitel ili vie njih moe biti teko. Postoji tona aplikacija koje imaju pozadine, ali veoma je teko prona?i kvalitetne... Lijepe Slike Za Pozadinu Mobitela | ITRevolucija

Pronalaenje najbolje pozadinske slike za mobitel ili vie njih moe biti teko. Postoji tona aplikacija koje imaju pozadine, ali veoma je teko prona?i kvalitetne stvari me?u njima. Ukoliko traite najbolje pozadine za mobitel, ITRevolucija tim je odlu?io da vam to olaka. Pronali smo neke zaista nevjerovatne kolekcije HD pozadinskih slika koje ne moete na?i u bilo kojoj aplikaciji.

Imajte na umu da ve?ina ovih kolekcija je aurirana od strane drugih ljudi koji koriste Google + Collections opciju. Ukoliko elite da vidite kako izgledaju pozadine sve to trebate uraditi jeste kliknuti na eljeni podnaslov. Ako elite da podijelite svoje najdrae HD pozadine, piite nam linkove u komentarima.

Najbolje pozadinske slike za mobitel

Kolekcija anime pozadina za ra?unar

Veli?ina: Ve?inom 1080HD.
Kolekciju pozadina zvana Anime Computer Backgroundsje upravo ono to naslov govori. Postoje mnoge pozadinske slike za mobitel u razli?itim stilovima iz raznih anime serija i filmova. Ve?ina, ako ne i sve su dimenzija 1920×1080 to se prenosi na mobilne ure?aje veoma lako u ve?ini slu?ajeva. Postoje standardni anime primjeri, jednostavni i sloeni, a ?ak i vedrije i tamnije opcije.

Kolekcija apsolutnih pozadina

Veli?ina: Obi?no 1080HD ili 1440 QHD.
Kolekciju pozadina nazvana Absolutely Wallpaperssadri specifi?ne slike za mobitel. Ove slike op?enito uklju?uju gradove, prirodne scene, flat pozadine, superheroje i druge stvari iz stripova, tehni?ke stvari i ostalo. U pitanju je mjeavina HD i QHD pozadina koje su odli?ne posebice za 1440p ure?aje ako imate jedan. Naalost sami ?ete morati traiti posebno HD i QHD slike jer ne postoji kategorizacija izme?u istih.

Kolekcija super pozadina

Veli?ina: Obi?no 1080 HD, QHD ili bolje.
Awesome backgrounds je kolekcija kojasadriuglavnom vertikalne pozadine za mobitel. Ovdje se nalaze razli?ite vrste, uklju?uju?i ivotinje, ljude, krajolike, flat dizajn, anime, vozila, gradove, marke, trebersku kulturu i mnogo drugih. Postoji dosta razli?itosti u mnogimslikama, ali ve?ina njih dolazi u HD ili QHD formatu, a neke i u ve?im rezolucijama nego QHD.

Kolekcija pozadinskih slika

Veli?ina: dosta varira ali ve?inom 1080HD.
Jednostavno nazvana Backgrounds kolekcija sadri iroke i vertikalne slike za mobitel to je veoma dobro ukoliko elite pozadine koje moete pomjerati, a ne samo stati?ne. Neke od njih su pod-HD i moda ne?e izgledati tako dobro na 1080 HD ure?ajima ili ja?im, ali ve?ina stvari koje ovdje na?ete ?e se sasvim pristojno uklopiti. Ove lijepe slike za pozadinu mobitela su mjeavina izme?u flat/materijalnog dizajna, krajolika, gradova, prostora i apstraktne umjetnosti.

Kolekcija sa materijalnim i flat pozadinama

Veli?ina: Obi?no 1080HD, QHD ili bolje.
Kolekcija Material and Flat Wallpapersje odli?na stvarako vam se svi?aju slike za mobitel koje imaju flat i materijaln dizajn. Kao takve, ve?ina njih su veoma arene i zaista su lijepe slike za pozadinu mobitela ili tableta. Postoji velika mjeavina izme?u irokih pozadina koje moete pomjerati i vertikalnih stati?nih za po?etni zaslon. Ovdje se nalazi i mali izbor slika koje uklju?uju gradove i apstraktne teme. Svaka slika je 1080p ili ve?a, tako da se uklapa u ekrane mobitela i tableta bez problema.

Lijepe slike za pozadinu mobitela

Kolekcija pozadinske slike za mobitel

Veli?ina: Obi?no 1080p HD ili bolje.
Phone Wallpapers kolekcija sadri veoma lijepe slike za pozadinu mobitela. Ovdje moete na?i slike u pod-HD i HD formatu, a ponekad i u vie od 1080 HD, iako to ba nije ?esto. Pozadinske slike za mobitel ovdje sadrekrajolike, gradove, ljude, flat/materijalni dizajn, apstraktnu umjetnost i druge nasumi?ne kategorije u manjim koli?inama. Ne aurira se ba ?esto, ali ima sasvim dostamaterijala za pretraivanje.

Kolekcija pozadinskih slika za mobitel

Veli?ina: Obi?no 1080p HD i QHD, ponekad i ve?e.
Phone Wallpapers kolekcija, istog naziva kao prethodna ali ovaj put druga?ijeg autora sadri tonu visoko kvalitetnih pozadina. Ve?ina su u HD ili QHD formatu, iako smo uspjeli prona?i neke sa rezolucijama i do 5666×8202, to se moe primiti na doslovno svaki ekran do sada. Ove slike su preteno pejzai, iako se me?u njima mogu na?i ivotinje, gradovi, fantazija i apstraktne slike u manjim koli?inama. Ljudi koji ele izuzetno te?ne i arene slike bi definitivno trebali provjeriti ovu kategoriju!

Kolekcija umjetnosti video igara i pozadina

Veli?ina: Obi?no 1080 HD ili bolje.
Video Game Art and Wallpaperskolekcijaima najbolje pozadine za mobitel koje se ti?u ba onoga to naslov opisuje. Ovdje moete prona?i zaista lijepe slike za pozadinu mobitela ako volite kolekcije umjetnosti video igara, pozadine, screenshotove i umjetni?ka dijela. Osim video igara, moete prona?i i like za mobitel vezane za razli?ite stripove, duge (stvarne), krajolike, retro gaming i moderni gaming. Ve?ina ovih slika su 1080p ili ve?e i ?ini se kako su sve napravljene za ekrane ra?unara, ali veoma se dobro uklapaju u ekrane mobitela. U pitanju je jedinstvena kolekcija sa puno zabavnih stvari.

Kolekcija pozadina

Veli?ina: Uglavnom 1080p HD ili bolje.
Jednostavno nazvana Wallpapers kolekcija je pravi skup slika razli?itih veli?ina. Ovdje moete prona?i dosta irih, pomjeraju?ih pozadina, vertikalnih i drugih sa rezolucijomod 1080HD ili ve?om. Na?i ?ete neke zabavne tehni?ke stvari uz stripove, slike sa pisanim tekstovima, svemir, flat/materijalni dizajn, Star Wars, Pokemon, apstraktnu umjetsnost, fantaziju i mnogo drugih kategorija. U pitanju je jako zabavna kolekcija koja sadri jako dobre pozadinske slike za mobitel. Dovoljno je samo prelistati neke i vidjeti da svaki post ima neto druga?ije.

Apstraktne slike za pozadinu

Veli?ina: Obi?no 1080 HD, QHD ili bolje.

Vrlo ?esto je nemogu?e rije?ima opisati s ?ime su nae misli i dua oduevljeni. Milion puta tee moe biti to izraziti na platnu. Kako opisati frustraciju, o?ajanje i razo?aranje, kako prikazati da osje?ate nalet ljubavi, njenosti, strasti. Kako predstaviti naputeno veselje, radost i odzvanjanje smijeha…

Neki ljudi, ta?nije apstraktni umjetnici, su pronali na?in izraavanja tih stvari i kako se ?ini uspjevaju opisati svaki oblik. Njih nije strah eksperimenitsanja sa oblicima, proporcijama i bojama. Ovo je napravilo njih i njihove radove totalno inovatinvim, a ipak neshvatljivim i neobi?nim za mnoge ljude. Me?utim, za one druge oni su genijalci i hrabre osobe koje predstavljaju svijet na na?in na koji to niko nije do sada. Oni pokazuju kako svijet nije ono to vidimo, ve? to osje?amo. Upravo zbog toga svaka osoba koja posmatra interpretira apstraktne slike razli?ito, trae?i svoj vlastiti smisao u njima.

Danas moemo uivati u apstraktnim pozadinama kreiranim uz pomo? tehnologije ra?unara, zasi?enim sa bojama i otrim linijama koje fasciniraju. Unato? njihovom ogromnom raskoraku sa apstraktnim slikama, apstraktne pozadine su lijepe na svoj na?in.