Freelancer.com: Servis za digitalne honorarne poslove

Freelance je postala ustaljena fraza u govornom engleskom, a kod nas bi se mogla prevesti kao honorani poslovi. Predstavlja oblik organizacije poslovanja kada osoba (u ve?ini slu?ajeva individualno) oglašava neke usluge online ili traži sa ve? ponu?ene liste poslova svoj sljede?i projekat. Jedan od takvih servisa je i Frelancer.com. Uspostavljen…